ODCHYTOVÁ SLUŽBA A ÚTULEK

odchyty toulavých a zdivočelých zvířat sběr a neškodná likvidace kadáverů asistenční služby, spolupráce s IZS venčení psů, hlídání a péče o zvířata zvířecí taxi - individuální přeprava zvířat

telefon
+420 777 214 680 info@animal-rescue.cz
animal-rescue

ZPĚT

UŽITEČNÉ INFORMACEJeště jednou mikročipy a novela zákona 246...


S účinností od 1. října 2008 vstoupila v platnost novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která mimo jiné upravuje pravomoci obcí ve vztahu k chovatelům zvířat. V § 13b nově dává obcím pravomoc označovat toulavé a opuštěné psy a obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale nezaměnitelně označit psy, a povinnost přihlásit psy do evidence.
Zákon umožňuje označování zvířat způsobem, který způsobuje při aplikaci jen mírnou, nebo přechodnou bolest, zejména tetováním, nebo mikročipem.

CO JE MIKROČIP ?
Označování zvířat mikročipem je moderní, velmi perspektivní metoda, pomocí které získáme časově neomezené a trvale průkazné a nezaměnitelné označení, které usnadňuje identifikaci při nalezení zatoulaných, opuštěných či zcizených zvířat, usnadňuje náhrady škod a pohledávek, pojištění a plnění při pojistné události, vylučuje nezákonné činnosti se zvířaty a podobně. Obecně tedy označení mikročipem a následná registrace mikročipu jednoznačně spojí označené zvíře a jeho majitele.
Vlastní mikročip je veterinárně schválený přípravek tvořený kapslí dosud převážně z bioskla o rozměrech zpravidla 2 x 11 mm, v níž je uložena anténa a pasivní nosič informací nesoucí vlastní identifikační patnáctimístný kód. Veterinární lékař jej zavádí injekčně do podkoží u psů a koček na levou stranu krku, kde dojde k jeho zapouzdření. Systém radiofrekvenční identifikace (tzv. čipování) upravují mezinárodně platné normy pro RFID - ISO 11784 a 11785, které sjednocují systém požadavkům EU (Nařízení EU č. 998/203 o pohybu zvířat v zájmových chovech na území členských zemí EU).
JAK TO FUNGUJE ?
Vlastní aplikace sama o sobě nemá valný význam. Po označení zvířete je nutné registrovat mikročip na jméno majitele (popřípadě na firmu a podobně)! Teprve poté systém začíná fungovat. Na zvířeti se na první pohled (ani pohmat) nepozná, že je označené, psa nelze ani sledovat pomocí GPS souřadnic. Pokud je nalezeno toulavé zvíře je pomocí čtečky vyvolán identifikační kód mikročipu. Tento patnáctimístný číselný kód je následně zadán do vyhledávače některé z celostátních nebo nadnárodních databází: (backhome, identifikace, narodniregistr, czpetnet, popřípadě databáze obecních a městských úřadů, prostřednictvím veterináře do databáze Komory veterinárních lékařů). Pokud je mikročip registrován získáme obratem v kontakt na majitele psa. Malé databáze mají ale jen omezený, lokální význam a nemohou být zpravidla využity pro vyhledávání majitelů nalezených zvířat.
Všechny údaje evidované v databázích majitelů zvířat jsou shromažďovány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
JAKÉ PŘINÁŠÍ VÝHODY ?
U nalezeného zvířete můžeme pomocí internetové aplikace obratem získat kontakty přímo na majitele (s výjimkou databáze narodniregistr.cz) a domluvit se s ním na jeho předání. Zvíře tak není nutné umisťovat do útulku, majitel si jej může bezprostředně převzít. Zvířata netrpí zbytečným stresem z neznámého prostředí a v nejkratším možném čase se vrací domů.
Obcím se sníží náklady na péči o toulavá zvířata, protože je možné identifikovat majitele, který nese tyto náklady ze zákona.
Majitel zvířete označeného mikročipem může v souladu s nařízením EU č. 998/203 se svým zvířetem cestovat po státech EU.
Obecní a městské úřady zpřesní evidence psů a získají nástroj k jednoznačné identifikaci psů a jejich majitelů a k následným činnostem.
Nezodpovědní majitelé nemohou beztrestně opustit zvířata o která nechtějí pečovat a která není –li znám majitel připadají do péče obci.
Psy označené mikročipem je možné pojistit proti riziku způsobení škod…
KOLIK STOJÍ APLIKACE MIKROČIPU?
Mikročipy mohou aplikovat praktičtí veterinární lékaři. Cena za aplikaci mikročipu se tak pohybuje v rozmezí zhruba od 350,- do 600,- Kč v závislosti na konkrétní veterinární ošetřovně, použitém mikročipu a podobně.
Cena za aplikaci mikročipu a jeho registraci je jednorázová na celý život zvířete.

Výňatek z platného znění Zák.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání § 13b - toulavá a opuštěná zvířata

(1) Obec může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést
a) informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity zaměřené na prohloubení odpovědného chování člověka k zvířatům, zejména k zvířatům v lidské péči,
b) finanční nebo jiné zvýhodnění osob, které se ujaly péče o toulavé nebo opuštěné zvíře, zejména psa nebo kočku,
c) odchyt toulavých a opuštěných zvířat osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona
d) podporu činnosti k uskutečnění regulace populace omezováním nekontrolovaných zdrojů potravy a neplánovaného rozmnožování psů a koček podporováním jejich sterilizace.

(2) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona, a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.

(3) Obec může nechat trvale označit osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona, toulavé a opuštěné psy v obci, kteří dosud označeni nejsou, a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Označení těchto psů hradí obec. Přihlásí-li se chovatel psa nebo zjistí-li jej obec, je povinen obci jí vynaložené náklady na označení toulavého psa nahradit.

Malý obrázkový návod jak zkontrolovat, zda máte mikročip registrovaný najdete ZDE.

fotka
Odchytová technika

Copyright © 2008 - 2018, Animal Rescue
Vytvořil Pavel Rampas