ODCHYTOVÁ SLUŽBA A ÚTULEK

odchyty toulavých a zdivočelých zvířat sběr a neškodná likvidace kadáverů asistenční služby, spolupráce s IZS venčení psů, hlídání a péče o zvířata zvířecí taxi - individuální přeprava zvířat

telefon
+420 777 214 680 info@animal-rescue.cz
animal-rescue

ZPĚT

UŽITEČNÉ INFORMACEOdchyt divokých holubů v městských aglomeracích.


Snad v každém městě se můžeme setkat s větším či menším počtem holubů.

Dnešní populace tzv. městských holubů "věžáků" je tvořena převážně potomky zdomestikovaných forem holubů skalních (Columba livia). Dřívější masové chovy holubů jsou v současné době spíše výjimkou a zdivočelí holubi začali ve velkém osídlovat města, kde nacházejí příznivé podmínky k hnízdění i snadný zdroj obživy. Holubi se mohou dožívat maximálního věku až 15 let, ale ve většině případů dosáhnou jen jeho jedné třetiny. Jeden hnízdící pár přitom odchová ročně kolem 3 - 6 mláďat.
Výhodné hnízdní podmínky, málo přirozených predátorů, snadný přístup k potravě a nekontrolované množení má za následek jejich přemnožení a působení značných škod na budovách, památkách, v hospodářství i na lidském zdraví. Holubi poškozují domy i památky jednak mechanicky drápky a vyklováváním omítky, ale především nepřímo chemicky. Silně kyselé reakce deštěm rozpouštěného trusu rychle rozrušují materiály jako je omítka nebo kámen a umožňují jeho další destrukci zvětráváním apod. Průměrná roční produkce trusu na 1 holuba je 2,5 kg. Současně mohou být částečky holubího trusu, prachu z peří, nebo cizopasníci vyskytující se v nadměrném množství zdrojem zdravotních problémů u lidí i u dalších domácích zvířat.
Z těchto důvodů je často nutné přistoupit k opatřením, která mají za cíl regulovat početní stavy holubů ve městech, nebo jim zamezit v možnostech nasedání na určité objekty, popřípadě v jejich zahnízdění. Cílem těchto opatření není celková likvidace populace holubů v určité oblasti, ale její udržení v určité zdravotní, genetické a množstevní kvalitě; zejména mají omezit rizika, která mohou nastat překročením mezí početnosti populace v jejím teritoriu a zabránit vzniku utrpení zvířat a nadměrným škodám.

Snahy regulovat počty holubů ve městech často narážejí na odpor části obyvatel měst, který zpravidla vzniká z nedokonalé informovanosti veřejnosti a z představ o týrání těchto zvířat. Správně prováděné zákroky se řídí přísnými pravidly a jsou vždy kontrolovány inspektory příslušné veterinární správy. Navíc žádný ze způsobů a běžně použitelných metod není schopna tento druh z městského prostředí zcela eliminovat a proto vyhubení městských holubů v žádném případě nehrozí.

Vlastní regulační opatření lze rozdělit na několik souvisejících etap:

• První je mechanické zajištění budov a objektů proti hnízdění a nasedání holubů. Tím mohou být úpravy úhlů parapetů a říms na více než 45°, montáž zábran ve formě kartáčů, bodců, nebo sítí, opravy střešní krytiny a opatření okének a větracích otvorů mřížemi. V případech, kdy jsou holubi odkázáni na hnízdění pouze na nekrytých částech budov, jsou populační přírůstky mnohem nižší.
• Druhou částí je omezení zdrojů potravy v místech, kde je výskyt holubů nežádoucí. Všichni městští holubi jsou schopni běžně se živit tzv. polařením – tedy sběrem semen na lukách a polích, kdy za zdrojem potravy běžně létají i do vzdáleností 20 km. Omezení přikrmování zdivočelých holubů na městských náměstích je tedy jistě neohrozí na životě.
• Poslední metodou, která vede k okamžitému snížení holubí populace je jejich odchyt. Jedná se o nejradikálnější zásah do holubí kolonie a proto se řídí Metodickým pokynem vydaným Státním zdravotnickým ústavem a provádí se v souladu s další legislativou, zejména veterinárním zákonem a zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Odchyt holubů se provádějí po provedeném místním šetření na základě podmínek stanovených jmenovitě pro každou akci místně příslušnou veterinární správou, popřípadě i hygienickou stanicí. Podmínkou pro provedení odchytu a regulace holubí populace je vydání závazného stanoviska příslušné Krajské veterinární správy osobě, mající dle zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, osvědčení pro odchyt toulavých zvířat a platné povolení k výkonu této činnosti.
Vlastní odchyty se v exteriéru provádějí pomocí samočinných odchytových klecí různých konstrukcí. Ideálním termínem pro provedení odchytu jsou zimní měsíce, tedy období, kdy holubi nevyvádí mláďata a mají potravní nouzi. Samozřejmostí je pravidelná kontrola obsluhou i dohled inspektorů veterinární správy. V letních měsících je možné holuby odchytávat také do obslužných pastí – tzv. podražců. V uzavřených prostorách, například na uzavřených půdách mohou být jedinci odchytáváni i mechanicky pomocí sítí. Je zakázáno ptáky trávit, nebo chytat způsobem, který zvířatům způsobuje nadměrný stres nebo utrpení. Odchycená zvířata jsou vracena majitelům v případě kroužkovaných holubů, nabídnuta chovatelům, popřípadě utracena veterinárním lékařem v souladu se zákonem. Jednorázová odchytová akce trvá zpravidla dva až tři měsíce. Odchyty je vhodné provádět společně s dalšími opatřeními periodicky podle podmínek – nejlépe každé dva roky. Preventivní působení snižuje nejen náklady na jednorázové akce, ale i rozsah regulačního zásahu.

fotka fotka
Odchytová technika

Copyright © 2008 - 2018, Animal Rescue
Vytvořil Pavel Rampas