ODCHYTOVÁ SLUŽBA A ÚTULEK

odchyty toulavých a zdivočelých zvířat sběr a neškodná likvidace kadáverů asistenční služby, spolupráce s IZS venčení psů, hlídání a péče o zvířata zvířecí taxi - individuální přeprava zvířat

telefon
+420 777 214 680 info@animal-rescue.cz
animal-rescue

ZPĚT

UŽITEČNÉ INFORMACEHistorie a současnost (a budoucnost) městského útulku v Českých Budějovicích.


Městský útulek v Českých Budějovicích vznikl jako nutné vyústění situace s volně pobíhajícími psy na území města usnesením rady města dne 2. června 1993 v prostorách areálu bývalého Školního zemědělského podniku Hluboké nad Vltavou (dnes Jihočeské univerzity) jednoduchým přebudováním bývalé stáje pro prasata. Již tehdy byl kontrolou evidence zde umístěných psů - jako věci nalezené pověřen Odbor vnitřních věcí magistrátu města. Vlastním provozem útulku pak byla od počátku smluvně pověřena veterinární ordinace Na Zlaté stoce.

Po zhruba dvouletém provozu došlo ke schvalovacímu procesu a Okresní veterinární správa vydala 20. března 1995 závazný posudek, ve kterém souhlasí s provozem útulku ve stávajících prostorách v případě, že dojde k dodržení několika podmínek, např. že bude dodržován metodický pokyn SVS ČR o podmínkách zřizování a provozu útulků, že bude po celé jižní straně stodoly vybudován venkovní výběh pro psy (nestojí dodnes), nebo že budou zajištěny provozně a prostorově oddílné karanténní kotce. Tímto rozhodnutím bylo schváleno k provozu 17 kotců. V současné době je kapacita útulku stanovena rozhodnutím veterinární správy z roku 2003 na 30 psů. Jako optimum je ovšem stanoven počet na 25 !!

V průběhu prvního roku již bylo do útulku umístěno 100 psů nalezených v Českých Budějovicích. Koncem roku 1995 jsem dostal nabídku města na zajišťování odchytů toulavých zvířat, kterou jsem přijal a po získání osvědčení a povolení k činnosti jsem počátkem roku 1996 nastoupil jako první ras od období, kdy tato živnost v průběhu válečných let ve městě zanikla. Pracovní místo pro tuto činnost bylo zřízeno u městské policie. Počet odchycených zvířat průběžně narůstal, až se v posledních letech mé působnosti ustálil v rozmezí sedmi až devíti set zvířat ročně. Z toho přibližně 500 bylo psů. Z dosažitelných podkladů můžeme vyvodit, že útulkem od jeho vzniku do dnešní doby prošlo přibližně 6000 zvířat – nutno říci, že některá i vícekrát!

Vlastní systém fungování městského útulku v Českých Budějovicích byl poněkud nepřehledný a udržel se bez významných změn donedávna.

Samotné odchyty zvířat a jejich umisťování do příjmových kotců zajišťuje městská policie – ta už dále nemá přístup k informacím komu jsou zvířata vydávána, jak dlouho byla v zařízení, zda majitel hradil náklady a podobně.

Péči o zvířata v útulku tzn. veterinární péči, denní hygienu kotců, krmení, a venčení psů zajišťuje veterinární ošetřovna Na Zlaté stoce do značné míry s pomocí dobrovolníků, od května roku 2002 s pomocí jediného zaměstnance útulku. Veterinární ošetřovna ovšem nevydává psy ani majitelům, ani novým zájemcům.

S narůstajícím objemem prací a umístěných psů, změnou v legislativě a protože odbor vnitřních věcí neměl dostatečný přehled o evidencích vzniklo Centrum pro ochranu zvířat. Jeho zaměstnanci naopak neměli za úkol pečovat přímo o umístěná zvířata, ale zajišťovali vedení evidence přijatých psů, jejich předávání majitelům popřípadě do náhradní péče, vyplňování předepsaných tiskopisů a smluv a samozřejmě dohled nad provozem útulku a předávání informací Magistrátu města. Dále jak uvádí oficiální stránky města České Budějovice měli by zajišťovat i následující činnosti:
• Program ochrany zvířat: Na území města je program ochrany zvířat uskutečňován prostřednictvím zaměstnanců města, veterinární právy, zájmových sdružení, popř. orgánů státní správy
• Péče o volně žijící zvířata: Tato činnost se soustřeďuje na péči o zvířata, především v zimních měsících v době jejich strádání. Je zaměřena zejména na péči o labutě na obou řekách (Malši, Vltavě) v rámci územního plánu města.
• Program ochrany a péče o zatoulané a opuštěné psy: kromě vlastního provozu městského útulku k další činnosti péče o zvířata patří odstraňování kadaverů, v případě potřeby i pitvy či utracení, ale též ošetření zvířete a předání jeho majiteli.
• Canisterapie u handicapovaných osob, zejména dětí, za aktivní účasti pracovníka Centra pro ochranu zvířat města Českých Budějovic. ;-)

Takovéto rozdělení činností bez další hlubší návaznosti přinášelo a přináší řadu rozporů, které se průběžně více či méně dařilo řešit. Vždy záleželo na momentálních vztazích, možnostech a ochotě pracovníků jednotlivých zainteresovaných subjektů.

Protože provozní a prostorové podmínky útulku nebyly a nejsou právě nejideálnější docházelo ze strany veřejnosti často ke kritice útulku jako takového. V průběhu jednotlivých volebních období se vždy hodně hovořilo o přestavbě útulku, nebo o vzniku nového zařízení. Veškeré návrhy na přestavby byly vždy (poměrně logicky) odmítnuty, protože město nechtělo investovat do majetku, ve kterém bylo v podnájmu. Proto se veškerá energie soustředila na výběr nové lokality a výstavbu zařízení na zelené louce, případně na provozním sloučení odchytové služby a vlastního útulku v jeden celek. Ještě před komunálními volbami v roce 2006 bylo prakticky rozhodnuto. Byly vykoupeny pozemky na stavbu útulku v lokalitě U hada. Pozemky se upravily, došlo k likvidaci zde stojící budovy, po dohodě se sousedící obcí Branišov byla vybudována kanalizace, byly zpracovány první projektové dokumentace, investovaly se miliony korun... A náhle přišla nová, zcela odlišná verze: „Uzavíráme na dvacet let smlouvu se Školním zemědělským podnikem při Jihočeské univerzitě. Její součástí je poskytnutí účelové dotace ve výši 13 178 911 korun. Centrum pro ochranu zvířat tedy i nadále zůstane Na Zlaté stoce.“ uvedla náměstkyně primátora Popelová.

Osobně to nepovažuji za nejšťastnější řešení. Ne že by mi vadilo místo, nebo kdo bude zařízení provozovat. Vadí mi způsob a rychlost jakou vedení města rozhodlo. Považuji tento krok za nejjednodušší řešení, kterým se město zbaví problému – nikoliv za nejekonomičtější jak bylo prezentováno.

Pravdou je, že s novým provozovatelem útulku, kterým je od dubna 2009 Jihočeská univerzita – Školní zemědělský podnik v čele s jeho novým ředitelem p. Ing. Karlem Havelkou, se věci konečně po letech daly do pohybu a přestavba útulku již započala. Mělo by dojít nejen ke zkvalitnění péče o umístěná zvířata, ale i k modernizaci prostředí, vybudování zázemí, venkovních výběhů, tolik potřebných oddělených kotců pro nemocná zvířata a konečně i k navýšení kapacity zařízení. Zdá se, že pan ředitel naštěstí nepatří k vedoucím pracovníkům, kteří mají vždy pravdu. Nestydí se na věci zeptat, snaží se řešit situaci a nedělá ukvapená rozhodnutí. I proto bude městský útulek v Českých Budějovicích po dobu přestavby a pravděpodobně ještě i krátkou dobu po ní provozovaný zažitým způsobem, než dojde k vyhodnocení situace a případným organizačním, provozním, nebo personálním změnám.

fotka fotka
Odchytová technika

Copyright © 2008 - 2018, Animal Rescue
Vytvořil Pavel Rampas