ODCHYTOVÁ SLUŽBA A ÚTULEK

odchyty toulavých a zdivočelých zvířat sběr a neškodná likvidace kadáverů asistenční služby, spolupráce s IZS venčení psů, hlídání a péče o zvířata zvířecí taxi - individuální přeprava zvířat

telefon
+420 777 214 680 info@animal-rescue.cz
animal-rescue

ZPĚT

UŽITEČNÉ INFORMACEStarají se starostové ?


Myslím tím samozřejmě o zvířata.

Ihned na začátku musím poznamenat - jak kde a jak kdo. Velká města už dnes mají zpravidla svůj útulek. Je velká skupina zodpovědných starostů, kteří situaci řeší svépomocí s vlastním „obecním kotcem“ pro náhodné nalezence, nebo spoluprací s existujícím útulkem, nebo odchytovou službou.

Bohužel v poslední době se stále častěji přesvědčuji o skutečnosti, že mnozí ze starostů si své povinnosti k toulavým a nalezeným zvířatům vykládají po svém. Nejčastější reakcí a výmluvou je absolutní odmítání jakékoliv zodpovědnosti. Tvrdí, že obec v této věci nemá žádné komptence, odkazují na kde koho, hartusí, zavírají se za dveřmi, neberou telefony. Po dalším naléhání svolávají domobranu a vyhrožují spoluprací s místními myslivci. Nejhorší variantou jsou „starostové převozníci“, kteří aby se nátlaku občanů vyhnuli posadí nalezeného psa do auta a převezou ho za hranice svého katastru a raději ještě kousek dál. Tam psa zase vysadí, ať si problém řeší někdo jiný! Pokud má pes „štěstí“ a narazí na dalšího převozníka může se tak snadno a lehce dostat na opravdu velkou vzdálenost od místa jeho domova. Potom už ovšem naděje na jeho nalezení a vrácení k majiteli je minimální.

Zákon při tom hovoří jednoznačně.

Podle ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění je nálezce povinen odevzdat opuštěné zvíře obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Nalezené zvíře je tedy nutné odevzdat na obecním úřadě nebo je předat do obecního útulku pokud je zřízen. Obecní úřad má povinnost se o zvíře postarat, stejně jako je povinen se postarat o bezpečnou správu jiné nalezené věci – peněženky, jízdního kola...!!!

V případě opuštěných zvířat zaniklo vlastnické právo původního chovatele okamžikem opuštění zvířete a vzniklo vlastnické právo obce.

Zákon o veterinární péči v § 42 stanovuje, kdo hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním zvířete a na prvém místě opět uvádí obec. Pokud se ovšem najde, nebo přihlásí původní majitel je povinen nahradit náklady, které v souvislosti s opatrováním zvířete obci vznikly.

Zákon dokonce obci stanovuje odpovědnost za zvířata v uzavřených prostorách: Orgán nebo jiná osoba, která provádí zapečetění bytu nebo jiného prostoru, či jiné opatření, v jehož důsledku nebude do bytu nebo jiného prostoru dočasně nikdo vcházet, je povinna se ujistit, že v bytě nebo jiném prostoru nezůstane živé zvíře, které by mohlo být týráno v důsledku omezení jeho výživy a napájení. Pokud zjistí, že takové ohrožení existuje, neprodleně to oznámí příslušnému obecnímu úřadu nebo úřadu městské části. Tento úřad bezodkladně zajistí zvířeti potřebnou péči, popřípadě je za tímto účelem umístí do náhradní péče; účelně vynaložené náklady spojené s touto péčí hradí stát. Vlastník zvířete je povinen nahradit státu náklady, které byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených se zajištěním náhradní péče o zvíře (§ 25 odst. 6 zákona na ochranu zvířat).

Proto i vy když najdete toulavého psa máte povinnost tuto skutečnost nahlásit místnímu obecnímu, nebo městskému úřadu, případně místní městské, nebo státní policii. V žádném případě se nesnažte tzv. zachránit zvíře tím, že ho naložíte do auta a převezete do jiného útulku mimo místo nálezu. Jednak Vám ho s největší pravděpodobností nepřevezmou, a za druhé tím majiteli značně zkomplikujete možnost svého psa najít. A zvláště nyní v období prázdnin a dovolených, kdy se se zvířaty cestuje.

fotka
Odchytová technika

Copyright © 2008 - 2018, Animal Rescue
Vytvořil Pavel Rampas