ODCHYTOVÁ SLUŽBA A ÚTULEK

odchyty toulavých a zdivočelých zvířat sběr a neškodná likvidace kadáverů asistenční služby, spolupráce s IZS venčení psů, hlídání a péče o zvířata zvířecí taxi - individuální přeprava zvířat

telefon
+420 777 214 680 info@animal-rescue.cz
animal-rescue

ZPĚT

UŽITEČNÉ INFORMACEOdchyt koček - doporučení ÚKOZ


Ústřední komise pro ochranu zvířat, která na základě § 21 odst. 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti týrání“), koordinuje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat, v souladu s touto svojí funkcí přijala na svém 68. plenárním zasedání dne 27.1.2004 následující doporučení:

Regulací populace zvířat se obecně rozumí soubor soustavně prováděných preventivních opatření, která mají přispět k udržení populace v určité zdravotní, genetické, případně chovatelské kvalitě; zejména mají omezit rizika, která mohou nastat překročením mezí početnosti populace v jejím teritoriu (prostoru) a zabránit vzniku utrpení zvířat a nadměrných škod, např. šíření nákaz nebo jiných nežádoucích vlivů jejími přemnoženými a často oslabenými příslušníky.

Soustavně a včas prováděná regulační opatření mají omezit zejména nepřirozenou nabídku potravních zdrojů a dostupnými prostředky omezit možnost rozmnožování populace. Preventivní charakter těchto opatření má zabránit tomu, aby jejich pozdní uplatňování vedlo k utrpení zvířat a nutnosti likvidace velkého počtu přemnožených jedinců.
Jednotlivá toulavá zvířata lze z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 písm. g) zákona na ochranu zvířat proti týrání usmrtit jen tehdy, pokud je realizován soubor opatření vedoucí k regulaci populace.
Odchyt toulavých zvířat je podle § 39 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, veterinární asanační činností, kterou osoby mohou vykonávat jen na základě povolení příslušných Krajských veterinárních správ nebo Městské veterinární správy v Praze (dále jen „KVS“). Osoby doloží žádost o toto povolení potvrzením o kvalifikaci - absolvování odborného kurzu pro odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi (viz § 28 vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností).

Dozorem nad touto odbornou veterinární činností a ochranou zvířat jsou pověřeny orgány Státní veterinární správy ČR.
Za regulaci populace toulavých koček považujeme soubor opatření, který zamezí utrpení zvířat vzniklému v důsledku nekontrolovaného množení toulavých, opuštěných a zdivočelých koček v příslušné lokalitě, a pokud je to možné, ponechá kastrované jedince na jejich původně obhajovaných teritoriích. Zároveň se předpokládá provedení nutných preventivních opatření (osvětové akce pro obyvatele, zabezpečení objektů proti nežádoucímu vnikání koček především do sklepů, chodeb, k odpadkům, včetně dezinfekčního zákroku proti ektoparazitům koček), po jejichž realizaci je v případě potřeby možné přistoupit k odchytové akci.
Podle § 6 zákona na ochranu zvířat proti týrání nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat, podle § 13 uvedeného zákona pak každý kdo chová zvíře v zájmovém chovu, je povinen zabezpečit zvířeti přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat.

Povinností vlastníků objektů a pozemků je řádná péče o ně a dodržování veřejného pořádku (viz zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů), tedy nepřímo i zabezpečení deratizace a podmínek regulace populace synantropních zvířat (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Veřejný pořádek, včetně zamezení pohybu toulavých zvířat, zabezpečují obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).
KVS nebo krajský hygienik může nařídit mimořádná opatření včetně regulace populace zvířat jen v souladu s podmínkami stanovenými zvláštními právními předpisy (např. při podezření na výskyt nákazy zvířat, nebo onemocnění přenosného ze zvířat na člověka - zoonózy).
V každém případě je organizačně a především z hlediska vynaložených nákladů podstatně jednodušší nechat vykastrovat jednu domácí kočku, než regulovat její nekontrolovatelně se množící potomstvo.

Zásady postupu při odchytové akci k regulování populace toulavých koček ve veřejném zájmu jsou popsané podrobně v následujícím předpisu: Doporučení UKOZ-kočky

Klece a ostatní potřeby je možné zakoupit na ODCHYTOVA TECHNIKA . CZ.

Odchytová technika

Copyright © 2008 - 2018, Animal Rescue
Vytvořil Pavel Rampas